top of page

August 24, 2018 Parent Support Group

You are invited to the next Parent Support Group on Friday July 27, 2018 from 6:30-8:30pm at Orange Coast Hospital, Conference center.

Topic: The Difficult Child presented by Kim Dieu PhD, assistant professor at LaVerne University followed by discussion.

Please visit the website brightfutures.projectvietnam.org to register for the Friday session.

If you have interested teens and students 15-25 years old, please tell them about Project Resilience workshop ongoing now every Saturday 9:30am-12pm at Fountain Valley Hospital Conference room until August 11.

Join us to create a brighter future for our Vietnamese American youth!

 

Vietnamese Translation:

Chúng tôi mời quý vị đến với Nhóm hỗ trợ gia đình ngày thứ sáu 27 tháng 7 năm 2018 từ 6:30-8:30 pm tại bệnh viện Orange Coast, Trung tâm hội nghị.

Chủ đề: những đứa trẻ khó khăn, trình bày do tiến sĩ Kim Điểu, Phó giáo sư tại Đại học LaVerne, tiếp theo có thảo luận.

 

Nếu quý vị có biết thanh thiếu niên 15-25t mà quan tâm, xin vui lòng giới thiệu về workshop Project Resilience  về nâng khả năng kiên cường, đang diễn ra mỗi thứ bảy 9:30 am - 12 pm tại bệnh viện Fountain Valley phòng Saltzer cho đến ngày 11 tháng 8.

Xin vui lòng truy cập trang web brightfutures.projectvietnam.org để đăng ký hay thêm thông tin.

Chúng ta hãy chung sức để đem tương lai sáng cho thế hệ trẻ Việt Mỹ!

bottom of page